حرکت شناسی

مجموعه گسترده ای از حرکات ورزشی رشته بدنسازی


با آرشیو حرکت شناسی بی فیت، به سادگی اجرای صحیح حرکات را بیاموزید

پارالل
پرس سینه دستگاه
بالا سینه هالتر
بالا سینه دمبل
قفسه بالا سینه دمبل
بالا سینه دمبل موازی
قفسه بالا سینه کراس خوابیده
پرس سینه هالتر
قفسه سینه دمبل
پرس سینه دمبل
قفسه سینه دستگاه پروانه
زیر سینه ھالتر پرس
زیر سینه دمبل پرس
زیر سینه قفسه دمبل
سینه کراس اور
پرس سینه اسمیت
بالا سینه اسمیت
شنا سوئدی
قفسه سینه دستگاه (فلای)
کراس اور از پایین ( دان کراس)
قفسه سینه کراس
قفسه دمبل چکشی ( فلای)
پرس سینه دمبل موازی
قفسه سینه سیم کش (خوابیده)
کراس اور (تک دست)
شنا پرشی